• රු46,300.00 රු42,350.00
 • රු56,900.00 රු48,900.00

   

  • භාණ්ඩ තොග නිවරදිව පාලනය සහ Stock අඩු වීමෙදීනාදයක් ලබා දෙමින් ඔබට දැනුම් දීමක් සිදු කරනු ලබයි.( Re Oder Level reminder)
  • වේගවත් ගනදෙනු කිරිමේ හැකියාව. High Speed Billing
  • කාර්යක්ශම ආරක්ශිත මුදල් ගබඩා කිරීමේ පහසුකම නිවරදි ගිනුම්කරනය

   

   1. කිරියාකරවීමෙදි සරල ක්‍රමවේදසහ නැවත ඇනවුම් කිරිම සදහා අදාල වාරතා සකසා ගැනිමේ පහසුව.

   

  • නිකුත් කරනලද පැරනිබිල්  නැවත ලබා ගැනීමෙ හැකියාව.
  • ගිනුම් වාරතා තමාට අවශය වන මොහොතක ලබා ගැනීමේ හැකියාව
  • බාර්කොර්ඩ් භාවිතාවට ඇති හැකියාව

   

   1. සෑම ගනදෙනුවකට අදාල වටිනාකම ගෙවුමුදල ඉතිරිමුදල වට්ටම සේවා ගාස්තු මුදල් අයකැමිගෙ නමද ඔබ ව්‍යාපාරයේ  නම දුරකතන ලිපිනය යන ආදිය බිලේ සටහන්ව ඇත.

   

  • KOT ,Table Management  භාවිතාවට ඇති හැකියාව
  • විදුලිය නොමැති තත්වයකදි උවද භාවිතයට ගැනීමෙ ඇති හැකියාව

   

   

 • රු51,700.00 රු49,400.00
 • රු74,750.00 රු69,800.00
 • රු53,000.00 රු38,900.00

  Electronic time clock for recording attendance time of employees in office,factory,warehouse,etc.
  Printing accurate and clear logs of the attendance records,auto stop feeding and ejecting.
  Dual colors printing,black color indicates regular attendance,while the well-marked red color shows abnormal attendance.With 2 holes at the backside for wall mounting,and it can also be placed on table stably to use.Equipped with speakers for playing music tone,and you can also connect external bell with it to inform employees’ start time and finish time.
  Model:Clock attendance machine
  Voltage:100-240V
  Installation type:can be wall mounted
  Size:188*125*215mm
  Note:It is needed to unlock the lid by the included key to set the recorder before usage and replace ribbon cartridge.
  Plug Type:EU Plug,it applies to Indonesia,Germany,France,Spain,Italy and so on.
  Plug Type:US Plug,it applies to Canada,India,Japan,Mexico,Thailand,the United States,the Philippines and so on.
  color:White
  material:plastic
  Package Contents:
  1* clock attendance machine
  1* power adapter
  1* key
  1* User Manual
  1* ribbon
  50* card paper
  1* European standard plug
  1* carton
  /Package Contents:
  1* clock attendance machine
  1* power adapter
  1* key
  1* User Manual
  1* ribbon
  50* card paper
  1* US standard plug
  1* carton
  Only the above package content, other products are not included.
  Note: Light shooting and different displays may cause the color of the item in the picture a little different from the real thing. The measurement allowed error is +/- 1-

 • රු8,600.00 රු6,500.00
 • රු32,200.00 රු29,700.00
 • රු175,000.00 රු146,625.00
 • රු115,000.00 රු94,875.00
 • රු38,000.00 රු34,500.00

  Product description

  Product Description

  The XE-A107 entry level cash register is the perfect partner for a small business owner who needs an electronic cash register that’s big on performance but small in size. Packed with convenient features like simpli­fied programming key strokes, an external bill tray, and removable key tops for easy cleaning, the XE-A107 was designed for easy setup and reliability. The media slot on the front of the cash drawer provides a quick and secure place to deposit bills and checks without the constant hassle of lifting a coin tray. With the Sharp XE-A107 cash register, managing sales and taxes has never been so simple! In order to help with initial con­figuration and long turn assistance to our retail customers, Sharp provides web-based support tools via dedicated website (www.sharp-register.com) that offers instructional videos, FAQ’s, and manuals so users can get support 24/7. Additionally, all Sharp cash registers come with one year of access to a toll-free technical support hotline to assist with setup and operation.

  From the Manufacturer

  Sharp Electronics
  Main XE-A107

  Sharp strives to help you create a balance between work and personal time with products that enhance life at work, at home, and everywhere in between. Sharp is dedicated to improving lives through the use of advanced technology and a commitment to innovation, quality, value and design.

  Sharp XE-A107
  Left image

  The XE-A107 entry level cash register is the perfect partner for a small business owner who needs an electronic cash register that’s big on performance but small in size. Packed with convenient features like simplified programming key strokes, an external bill tray, and removable key tops for easy cleaning, the XE-A107 was designed for easy setup and reliability. The media slot on the front of the cash drawer provides a quick and secure place to deposit bills and checks without the constant hassle of lifting a coin tray. With the Sharp XE-A107 cash register, managing sales and taxes has never been so simple!

  Key Features:
  • 8 Pre-Programmed Departments – Easily separate product types.
  • 80 Price Look-ups – For fast print speed and quiet operation.
  • Clear Removable Keytops – convenient and easy-to-clean.
  • Large Display – 8 digits, 7 segments with large, high contrast LED for easy viewing.
  • Flash Reporting – Provide up-to-date sales analysis.
  • Wide Key Layout and Larger Frequently Used Function Keys – Make operation easier.
  • 4 Clerk Numbers – Monitor sales by individual employees.
  • Locking Cash Drawer – With 4-slot bill, 5-slot removable coin tray.
  • Locking Cash Drawer – With 4-slot bill, 5-slot removable coin tray.
  Sharp Logo                                         ff

Showing 1–24 of 76 results